top of page
Puk Nieruchomości

RODO

Polityka prywatności dla Puk Nieruchomości, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 40, 60-843 Poznań, +48 601 661 066, właściciel Magdalena Puk.

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zbieranych przez Puk Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 40, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).​

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Puk Nieruchomości, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 40, 60-843 Poznań, +48 601 661 066, e-mail: magdalena@puknieruchomosci.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora,

d) wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych,

b) realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy,

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) prawnie uzasadniony interes administratora.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych lub w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia jej praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Sposób ochrony danych osobowych

Puk Nieruchomości dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz chronić je przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej www.puknieruchomosci.pl

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych drogą elektroniczną na adres: magdalena@puknieruchomosci.pl lub telefonicznie pod numerem +48 601 661 066 lub listownie na adres: Puk Nieruchomości, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 40, 60-843 Poznań.

bottom of page